مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی[۱]

DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODELS

مدل های تعادل عمومی پویا ، مدل های تعادل عمومی هستند که مبتنی بر بهینه یابی بوده و در بدنه اصلی مدل سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی از جمله الگوهای مناسب برای مقاصد سیاستگذاری در سطح کلان هستند و استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی می تواند کار