آموزش اقتصادی

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی در اثر رونق صادرات مواد اولیه بوجود می آید که در بر انگیختن توسعه به دلیلی فراگیر تر شکست بخورد....

اقتصاد کارآفرینی

آموزش اقتصادی