اندازه گیری توسعه اقتصادی با رفاه اقتصادی

اندازه گیری توسعه اقتصادی با رفاه اقتصادی

اندازه گیری توسعه اقتصادی با رفاه اقتصادی

معیار دیگر اندازه گیری توسعه اقتصادی، اندازه گیری رفاه اقتصادی است. توسعه اقتصادی جریانی است که در طول آن میزان مصرف کالا و خدمات مصرف کنندگان فردی افزایش می یابد. به نظر اکون و ریچاردسون توسعه اقتصادی عبارتست از :”بهبود مداوم و نسبی در شرایط زندگی مادی انسانها که از دید ارزش گذاری شامل افزایش در مصرف کالا و خدمات می شود.” رشد اقتصادی نیز مانند دو معیار قبلی دچار محدودیتهایی است. اولین محدودیت تعیین معیارهایی برای اندازه گیری مصرف فردی است. مصرف کالا و خدمات بستگی به سلیقه فردی دارد. زیرا سلیقه افراد جامعه که در اقشار مختلف صف بندی شده اند متفاوت است، پیدا کردن معیار یکسان مصرف برای تمام افراد یک جامعه مشکل است.
مشکل دوم در اندازه گیری رفاه اقتصادی عبارتست از اینکه چه ترکیبی از تولید کل سبب افزایش مصرف سرانه می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که این تولیدات را چگونه باید ارزشگذاری کرد؟ تولید کل افزایش یافته ممکن است شامل کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز باشد که مستقیما نمی توانند مصرف شوند. از طرف دیگر افزایش تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ممکن است در نتیجه کاهش تولید کالاهای مصرفی صورت گرفته باشد.
اما مهمترین مشکل در اندازه گیری رفاه اقتصادی هنگام ارزشگذاری تولید ظاهر می شود. تولید ممکن است با قیمت های بازار ارزشگذاری شود در حالیکه رفاه اقتصادی با افزایش در تولید یا درآمد واقعی ملی اندازه گیری می شود. در حقیقت با توجه به متفاوت بودن توزیع درآمدها، قیمت ها نیز گوناگون خواهد بود و در نتیجه ترکیب و ارزش تولید ملی متفاوت خواهد شد.
سومین محدودیت در اندازه گیری رفاه اقتصادی این است که می بایست توجه خود را علاوه بر نوع کالای تولید شده متوجه این نمود که این کالا چگونه و به چه قیمتی تولید شده است. افزایش تولید واقعی ملی ممکن است سبب افزایش هزینه های واقعی (فداکاری و ایثار اجتماعی) و هزینه های واقعی در اقتصاد ملی شود.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید