سری زمانی ( از ۱۳۱۵ تاکنون ) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( شاخص تورم ) ۱۰۰=۱۳۹۰

سری زمانی ( از ۱۳۱۵ تاکنون ) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( شاخص تورم ) ۱۰۰=۱۳۹۰

برای محاسبه شاخص تورم ، به طور معمول یک سال به عنوان سال پایه انتخاب و در آن سال بر اساس آمارگیری از خانوارهای نمونه‌ی شهری و بر مبنای سبد هزینه‌ی خانوار، اهمیت هر یک از کالاها و خدمات که نسبت هزینه‌ی آن قلم به کل هزینه‌ی خانوار می‌باشد، تعیین می‌گردد. بدین ترتیب میزان تأثیر هر یک از کالاها و خدمات در محاسبه‌ی تورم متناسب با اهمیت آن‌ها تعیین می‌گردد.

پی دی افشاخص تورم – ماهانه

پی دی افشاخص تورم – سالانه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید