۵ تابع کاربردی اکسل (Excel) در اقتصاد مهندسی

۵ تابع کاربردی اکسل (Excel) در اقتصاد مهندسی

Excel دارای ۵۴ تابع اقتصاد مهندسی در قسمت توابع financial  می باشد و تنوع بسیار بالایی ار از این لحاظ دارد. همچنین Excel  قادر است مسایلی با ۲۵۴ متغیر را حل کند و در این زمینه بسیار قوی می باشد.

بررسی چندتابع از Excel:

ارزش فعلی (Present value):

این تابع ارزش فعلی جریان نقدی متشکل از یک سری از دریافت ها و پرداخت ها را به ما می دهد و از جمله مهمترین محاسبات در اقتصاد مهندسی می باشد.

این تابع در Excel با نام PV در قسمت توابع financial قرار دارد:

۱)     Rate: این ورودی مقدار هر سود در هر بازه را دریافت می نماید. مثلا اگر نرخ سود سالانه ۱۲ درصد می باشد و دریافت هایی را در هر ماه داریم می بایست مقدار ۸/۱۲ یعنی ۱ درصد را وارد کنیم.

۲)     NPer: این ورودی تعداد کل پرداخت ها را مشخص می کند. مثلا اگر به مدت ۱۰ سال هر ماه به ما مبلغی پرداخت می شود م بایست عدد ۱۲۰=۱۲ * ۱۰ را وارد کنیم.

۳)     Pmt: مقداری است که در هر بازه پرداخت می شود.

۴)     Fv: یکی از ورودی های اختیاری این تابع است که می توانیم برای آن مقداری را وارد نماییم. این تابع در کل سه ورودی اجباری و دو ورودی اختیاری دارد. Fv ارزش مورد انتظار مثلا یک سرمایه گذاری در آینده می باشد.

۵)     Type: دومین ورودی اختیاری این تابع می باشد. دو عدد ۰ و ۱ را می تواند بگیرد. در صورت وارد نکردن به صورت پیش فرض نرم افزار عدد ۰ را در نظر میگیرد . ۰ یعنی دریافت ها یا پرداخت ها در انتهای بازه می باشد و یک یعنی در ابتدای بازه اند.

مثال:

یک شرکت بیمه ماهیانه ۵۰۰$ به مدت ۲۰ سال می پردازد. اگر نرخ سود ۸ درصد باشد ارزش فعلی این دریافت ها را به دست آورید.

تابع دوم، NPV:

این تابع نیز تقریبا مانند pv می باشد ولی قادر به پردازش دریافت ها و پرداخت هایی با مبالغ متفاوت است. این تابع دارای دو نوع ورودی می باشد.

۱)     Rate: که همانطور که قبلا توضیح داده شد مقدار سود در هر بازه می باشد.

۲)     Value1, value2, … مبالغ پرداختی یا دریافتی به ترتیب زمانی می باشند و Excel می تواند تا ۲۵۴ تا از این مقادیر را پردازش کند این مقادیر می بایست به ترتیب زمانی وارد شده باشند.

تابع سوم، نرخ بازگشت IRR:

این تابع نرخ سود یک جریان نقدی را به ما بر می گرداند یعنی به ما می گوید یک جریان نقدی چند درصد سود دارد. این تابع دو ورودی دارد:

۱)     Values: که یک آرایه از پرداخت ها و دریافت ها می باشد. در این آرایه می بایست حداقل یک مقدار منفی و یک مقدار مثبت وجود داشته باشد و این مقادیر می بایست به ترتیب زمانی پشت سر هم قرار گیرند.

۲)     Guess: حدس ما از نرخ سود می باشد. از آنجا که Excel برای بدست آوردن نرخ سود از یک الگوریتم صحیح و خطا استفاده می کند و در هر مرحله به جواب مساله نزدیکتر می شود. اگر ما یک حدس از جواب را به نرم افزار بدهیم جواب را با سرعت بیشتری به ما می دهد. اگر مقداری را در این فیلد وارد نکنیم نرم افزار به طور پیش فرض مقدار ۱۰ درصد را در نظر می گیرد و اگر با ۲۰ بار انجام الگوریتم به جواب دست نیافت، پیغام خطا می دهد.

مثال:

هزینه راه اندازی یک کارخانه مبلغ ۷۰۰۰۰$ می باشد و سوددهی کارخانه از سال اول تا پنجم به این ترتیب می باشد:

  • سال اول: ۱۲۰۰۰
  • سال دوم: ۱۵۰۰۰
  • سال سوم: ۱۸۰۰۰
  • سال چهارم: ۲۱۰۰۰
  • سال پنجم: ۲۶۰۰۰

تابع چهارم، Rate:

این تابه نیز مانند IRR می باشد و نرخ سود را به ما بر می گرداند با ان تفاوت که دریافت و پرداخت ها برابر می باشند و ما فقط تعداد آن ها را وارد می کنیم. این تابع ۶ ورودی دارد که به این ترتیب می باشند:

۱)     Nper: که تعداد پرداخت ها می باشد.

۲)     Pmt: که مبلغ هر پرداخت یا دریافت می باشد.

۳)     Pv: که ارزش فعلی پرداخت ها یا دریافت ها می باشد.

۴)     Fv: که ارزش مورد انتظار آینده ی مربوط به سرمایه گذاری می باشد.

۵)     Type: که صفر یا یک می باشد به طور پیش فرض صفر در نظر گرفته می شود.

۶)      Guess: که حدس ما از سود می باشد.

تابع پنجم، XIRR:

این تابع نیز مانند IRR نرخ بازگشت را می دهد با این تفاوت که می تواند زمان تبادل های نقدی را نیز دریافت و پردازش نماید و دیگر لازم نیست تبادل ها با فاصله های زمانی یکسان انجام شده باشند. این تابع نیز ۳ ورودی دارد:

۱)     Values: که یک سری از داده ها می باشد و شامل تبادل های مالی می باشد.

۲)     Dates: این ورودی نیز یک سری از داده ها شامل تاریخ تبادل ها می باشد. این تاریخ ها می بایست تناظر یک به یک با تبادل های نقدی داشته باشد. در غیر اینصورت پیغام خطا دریافت می شود.

جریان نقدی یک سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد. نرخ بازگشت سرمایه چقدر است.

  • -۱۰۰۰۰       January  ۱,  ۲۰۱۲
  • ۲۷۵۰            march  ۱,  ۲۰۱۲
  • ۴۲۵۰            October  ۳۰,  ۲۰۱۲
  • ۳۲۵۰            February  ۱۵,  ۲۰۱۳
  • ۲۷۵۰            April  ۱,  ۲۰۱۳

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید