ایویوز ۸ نسخه کامل (Eviews Enterprise 8 )

ایویوز ۸ نسخه کامل (Eviews Enterprise 8 )

ای ویوز ( مخفف Econometric Views ) بسته ی نرم افزاری طراحـی شده برای تخمیـن و شبیـه سازی الگـوهای اقتـصاد سنجـی است که توسـط شرکت( Quantitive Micro Software) QMS طراحـی شده است. این نرم افزار دو حالته هم برای برنامه نویسی و هم برای اجرای رویه های از پیـش نوشته شده به صورت محـاوره ای، به گـونه ای طراحـی شده است؛ که امروزه یکی از مهمترین برنامه های نرم افـزاری مورد استـفاده توسط اقتـصاد دانان در سطح دنیاست. ای ویوز را می توان در حوزه های تجـزیه و تحلیـل روابط آمـاری و اقتصـاد سنجی، پیـش بینی فروش، شبیه سازی، پیش بینی کلان اقتصـادی، تجزیه وتحلیـل هزینه ها و الگـو سازی و ارزیابی سیاست گذاری بکار برد. در حالت محاوره ای برقراری ارتبـاط کاربر با ای ویوز از طریـق رابط های گرافیکـی (GUI) خوش ساختـی ممکن شده است که به سادگی امکان تبادل اطلاعات بین فرد و کامپیوتر را فراهم ساخته است. این رابط ها با شـی های گرافیکی مانند پنجـره ها، آیکون ها، کلیـد ها و منو ها ترکیـب شده است که انتخاب یا فعال کردن این شی ها از طریق فعال سازی از طریق موس صورت می پذیرد. با بکار گیری آن ها می توان دامنه وسیعی از تکنیک های اقتصاد سنجی، آماری و گرافیـکی پیچیده را بدون اینکه نیازی به برنامه نویسی باشد، انجام داد.

از وﯾﮋگی های مهـم این نرم افـزار این است که ایـن نرم افـزار پیرامـون مفهـوم آبجکت (object) طراحـی شده اسـت. سـری ها، معـادلات و سیستم ها، صرفـا بخشی از آبجکت های متـداول در ای ویوز هستنـد. هـر آبجـکت در ای ویوز دارای پنجـره ایست و هـر پنجـره دارای رویـه هایـی (procedures) است. ای ویوز به گـونه ای طراحی شده است که مـی تواند بدون هیچ واسطه ای لیست گستـرده ای از فـرمت ها را بنویسـد یا بخواند. این لیـست می تواند فـرمت داده های Excel، ASCII، Text و .. را شامل گردد. بر عکـس بسیاری از نرم افـزار های اقتصاد سنجی، دلیـلی وجود ندارد که کاربـر برای استفاده از ای ویوز زبان برنامه نویسی خاصـی را بداند. ای ویوز دارای رویه های از پیـش نوشـته شده ای است که به راحتـی و از طریق رابط های گرافیـکی (GUI) می تـوان بسیـاری از رویه های اقتصاد سنجی کاربردی را مورد استفاده قرار داد.

نرم افزار ای ویوز مجموعه ی کاملـی از رویه های آمـاری و اقتصـاد سنجی پیشرفته است که بخشی از این رویه ها عبارتند از:

آمار بنیادی :

به راحتی می توان آمار توصیفی را برای یک نمـونه از طریق گروه بندی یک یا چند متغیر از نوع داده های مقطعی، سری زمانی و یا داده های تلفیقی بدست آورد. آزمـون فرضیه در خصوص میانگین، میانه و واریانـس برای برابری این آماره ها با مقادیر خاص و یا عـدم برابری آنها بیـن دو یا چند نمـونه و جدول آنالیـز واریانس (ANOVA) از رویه های قابل محاسبه در ای ویوز است.

ارزیابی گرافیکی از توزیع احتمالی داده ها توسط هیستـوگرام، تابع توزیع تجمعـی، نمودار دهک ها و نمودار Q-Q برای مقایسـه دو سـری از داده ها و یا یک سری انفـرادی از داده ها با طیـف متنوعی از توزیـع های نظـری، اجـرای آزمـون هـای کولمـوگروف – اسمـیرنوف (Kolmogorrov-Smirnov)، لیلـیفـورز (Liliefors)، اندرسـون- دارلینگ (Anderson-Darling) ، برای مشاهده ی اینکه آیا داده های تحت بررسی نرمال است یا اینـکه نحـوه ی توزیـع داده ها مبتـنی بر توزیـع های نمـایی، لاجستیـک، کایسکور، ویبول یا گامـاست بخش دیگری از توانایـی های ای ویوز است.

آزمون های ریشه ی واحد و هم انباشتگی :

برای روشـن ساختن خـواص داده ای سری های زمـانی، ای ویوز آزمون های ریشه های واحد ( شامل دیکی – فولـر گستـرش یافتـه (ADF) ، فیلـیپـس – پـرون، و آزمـون Ng-Perron ، ERS ، DFGLS ، (kpss بـرای سـری هـای زمـانـی انـفـرادی و آزمـون هـای Levin-Lin-Chu و Pesaran-shin بـرای داده های تلفـیقـی، آزمـون های هم انباشتـگی ( با مقادیر مک کینون و میـزان P-Value آزمون ها )، آزمون علیـت گرینجری، تابع خود همبستگی (AC) و خود همبستگی جزیی (PAC) ، آماره ی Q لیانگ – باکس و تابـع همبستـگی متقـابل (CCF) نیـز از قابلیـت هـای ای ویوز است.

تخمین :

ای ویوز دارای رنج وسیعی از تکنیـک های تخمین تک معادله و سیسـتم معادلات برای داده های سـری های زمانی و مقطعی است. تخمـین زننده های اساسی شامـل حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات دو مرحله ای، حداقل مربعـات غیر خطی، تخمیـن موزون نیز با تکنیـک های اشاره شده قابل دسترسی است.

الگوهای ARCH:

اگر واریانس سری زمانی تحت بررسی در طی زمان تغییر کند، ای ویوز می تواند مسیر واریانس را با استفاده از الـگـوهـای ARCH تخمیـن بزنـد. الگـوهـای GARCH (p,q) ، EGARCH (p,q) ، TARCH (p,q) و PARCH (p,q) را می تـوان در ای ویوز با بهره گیـری از روش حداکثر راستنمایی به دست آورد.

روشهای گشتاور های تعمیم یافته در ای ویوز :

ای ویوز تخمیـن GMM را برای داده های مقطعـی سری زمانـی ارایه می کند ( هم تک معادله و هم سیسـتم معادلات ).

گزینه ی موزون شامل ماتریس کواریانـس وایت (White Covariance Matrix) برای داده های مقطـعی و گزینه ی ماتریس کواریانس HAC برای سری های زمانی است.

تخمین سیستم:

در ایویوز می توان سیستـم های معادلات خطـی و غیر خطـی را توسـط روش هـای حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعـات دو مرحـله ای، رگـرسیـون به ظاهـر نامرتبط، حـداقل مربعات سه مرحـله ای، GMM و حـداکثـر راستنمایی با اطلاعات کامل FILM تخمین زد.

الگوهای اتور گرسیو برداری و تصحیح خطای برداری:

الگوهای اتور گرسیو برداری (VAR) و تصحیح خطای برداری (VECM) را بـه سادگـی می توان با ای ویوز تخمین زد. پـس از تخمیـن این الگوها تمهیـداتی برای تابع واکنـش ضـربه (Impulse Response Function) و تجزیه واریانـس (Variance decomposition) در EViews وجود دارد. در ضمـن این امکـان در نظـر گرفتـه شده است که قیود خطـی بر روابط هم انباشتـگی اعمـال گردد، تا روابط هم انباشتگـیِ دارایِ معنایِ اقتصـادی از سایر روابط هم انباشتـگی تفکیک شوند.

پیش بینی و شبیه سازی:

در ای ویوز تهیه ی پیش بینی از یک الگوی تخمیـن زده شده بسیار سـاده است. در الگـوهای تک معادله صرﻓٲ بایستی نوع پیش بینی از نوع پویا (Dynamic) و ایسـتا (Static) را با فاصله اطمینـان ۹۵% مشخص کنید و سپس اقدام به تهیه پیش بینی کنید.

شبیه سازی و حل معادلات همزمان:

آبجکت آلگـو (Model) که برای حـل شبیـه سازی سیستم معادلات همـزمان به کـار برده می شود، تسهیـلات قابل توجهی را برای الگو سـازان فراهم آورده است. آبجکـت الگو در ای ویوز به سادگـی شبیه سازی تصـادفی و غیر تصادفی را توسط راه حل های گاوس – سایدل (Gauss-Seidel) و یا نیوتون (Newton) فراهم می آورد.

دانلود:

این نسخه کامل بوده و نیازی به نصب نسخه قبلی آن نیست!

دانلود ایویوز ۸ نسخه176,2 مگابایت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

7 نظر

نظر بدهید