گام سوم: دستورات مایکروفیت

گام سوم: دستورات مایکروفیت
دستورات مایکروفیت در صفحه ی Command editor  نوشته می شود. سپس باید گزینه GO را انتخاب کنید تا دستور شما اجرا شود. در مایکروفیت این امکان وجود دارد که شما می توانید بیش از یک دستور را در یک زمان اجرا کنید. تنها کافیست دستورات را در یک زمان در صفحه ی Command editor تایپ کنید. ولی رعایت این نکته ضروری است که بین دستورات باید علامت (;) تایپ شود.

نکته: رعایت فاصله (space) میان اامی متغیرها و دستورات الزامی است.

نکته: کلیه دستورات در سمت راست صفحه ی Command editor به عنوان راهنما وجود دارد.

اضافه کردن متغیر جدید:

برای اضافه کردن متغیر جدید مانند y باید بعد از تایپ دستور add، نام متغیر جدید را تایپ نمایید. البته متغیر جدید دارای هیچ داده ای نمی باشد و شما می توانید با مراجعه به صفحه ی data editor داده های مورد نظر را وارد نمایید.

[pmath]Add Y[/pmath]

دستور آزمون مانایی دیکی فولر (adf)

از این دستور برای آزمون مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد. فرم عمومی دستور به صورت زیر می باشد:

[pmath]Adf Y(p)[/pmath]

با نوشتن این دستور، آزمون مانایی (با وقفه P) برای متغیر y انجام می گیرد. شرح مفصل این آزمون را در قسمت سری های مانی خواهیم داد.

همبستگی:

[pmath]Cor X1(p)[/pmath]

با اجرای دستور ابتدا پنجره زیر ظاهر خواهد شد که شاخص های آماری مربوط به متغیر x1را نشان می دهد.

گام سوم، دستورات مایکروفیت

در این پنجره با مشخص کردن دوره زمانی و نام متغیر به ترتیب آماره های ماکزیمم، مینیمم، میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و ضریب تغییرات متغیر را نشان می دهد. با بستن این پنجره، پنجره زیر ظاهر می شود که ضرایب تابع خود همبستگی متغیر را نشان می دهد. توضیح کامل این پنجره را به بخش فروض کلاسیک واگذار می کنیم.

حال اگر این پنجره را نیز ببندیم، نمودار خود همبستگی مربوط به متغیر مورد نظر مانند شکل زیر نمایش داده می شود.

گام سوم: دستورات مایکروفیت

اگر بعد از دستور cor نام چند متغیر (بیش از یک متغیر) را وارد نمایید، پس از اجرای این دستور ابتدا مانند شکل اول آماره های مربوط به متغیرها ظاهر می شود که با بستن این پنجره، می توانید ماتریس همبستگی میان متغیرها را مشاهده نمایید.

گاک سوم: دستورات مایکروفیت

دستور حذف متغیرها

این دستور برای حذف متغیرهای غیر ضروری به کار می رود. به عنوان مثال اگر می خواهید متغیرهای X1، X2 و X3 را از فایل کاری خود حذف کنید، باید دستور زیر را اجرا نمایید.

[pmath]Delete X1 X2 X3[/pmath]

نکته: برای حذف یک متغیر می توانید از روش دیگری نیز استفاده نمایید. به این ترتیب که پس از نوشتن متغیر مورد نظر و قرار دادن یک فاصله (space)، علامت مسوی (=) را نوشته و گزینه GO را انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای حذف متغیر X1 می توان دستور زیر را تایپ کرد:

[pmath]X1 =[/pmath]

دستور (entitle)

[pmath]Entitle X1 X2[/pmath]

با اجرای این دستور پنجره هایی ظاهر می شود که شما می توانید توضیحات هر یک از متغیرها را تغییر بدهید.

دستور هیستوگرام (hist)

[pmath]Hist X1(p)[/pmath]

با اجرای این دستور پنجره هایی ظاهر می شود که شما می توانید توضیحات هر یک از متغیرها را تغییر بدهید.

دستور (Keep)

[pmath]Keep X1 X2[/pmath]

با اجرای این دستور کلیه متغیرهای موجود در فایل کاری به جز متغیرهای X1  و X2 حذف می شوند.

دستور لیست

[pmath]List X1 X2[/pmath]

با اجرای این دستور لیست مشاهدات مربوط به متغیرهای x1 و x2 ظاهر می شود. اگر بعد از فرمان List نام هیچ متغیری را ننویسید، لیست مشاهدات مربوط به کلیه ی متغیرهای موجود در فایل کای نمایش داده می شود.

 

دستور نمودار

[pmath]Plot X1 X2[/pmath]

با اجرای این دستور نمودار خطی متغیرهای x1 و x2 در برابر زمان نمایش داده می شود.

دستور (Reorder)

[pmath]Reorder X1[/pmath]

با اجرای این دستور مشاهدات x1 به ترتیب صعودی مرتب می شوند. دقت کنید که با اجرای این دستور (بر خلاف دستور sort) متغیرهای دیگری نیز بر مبنای تغییرات x1 تغییر می کنند یعنی شماهدات متغیرهای دیگر در مقابل همان مشاهدات قبلی x1 قرار می گیرند.

دستور (Restore)

با اجرای این دستور داده ها به همان ترتیب اولیه (قبل از اجرای دستور Reorder) بر می گرداند.

دستور (sample)

این دستور زمانی به کار می رود که شما می خواهید محدوده زمانی خود را جهت تجزیه و تحلیل های آتی مشخص کنید. حتی اگر می خواهید دستور داده شده نیز در محدوده زمانی مشخصی اجرا شود، می توانید از دستور sample استفاده نمایید. به عنوان مثال اگر داده های شما از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۳ باشند و شما بخواهید نمودار متغیر X1 را در محدوده زمانی ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۰ رسم کنید، باید دستور زیر را اجرا نمایید:

[pmath]Sample 1348 1380 ; plot X1[/pmath]

نکته: استفاده از دستور sample برای داده های مختلف به شرح زیر می باشد:

Sample 1348H1 1380H2       نیم سالانه       Sample 1348 1380                     سالانه

Sample 1348M1 1380M12          ماهانه       Sample 1348Q1 1380Q4              فصلی

به عنوان مثل فرض کنید می خواهید یک متغیر موهومی بسازید که برای سالهای قبل از انقلاب عدد صفر و برای سالهای بعد از انقلاب عدد یک را اختیار کند. برای ساختن چنین متغیری باید از دستور زیر استفاده کرد.

[pmath]Sample 1348 1356 ; due57 = 0 ; Sample 1357 1380 ; due57 = 1[/pmath]

فرض کنید می خواهید یک متغیر دامی سازید که برای سال های جنگ (۱۳۵۹ – ۱۳۶۸) عدد یک و برای بقیه سالها مقدار صفر را اختیار کند. برای ساختن چنین متغیری باید از دستور زیر استفاده کرد:

[pmath]Dw = 0 ; sample 1359 1367 ; dw = 1 ;  sample 1348 1380[/pmath]

برای سختن همین متغیر موهومی می توان از دستور زیر استفاده کرد:

[pmath]Sample 1348 1358 ; dw = 0 ; sample 1359 1367 ; dw = 1 ; sample 1368 1380 ; dw = 0[/pmath]

برای اینکه بخواهید نمودار یک متغیر را در محدوده زمانی مشخص رسم نمایید، باید دستورات زیر استفاده کنید.

[pmath]Sample 1356 1379 ; plot gdp[/pmath]

با اجرای این دستور نمودار مربوط به متغیر gdp در محدوده زمانی ۱۳۵۶ – ۱۳۷۹ را می توانید مشاهده نمایید.

دستور تابع پراکنش (Scatter)

[pmath]Scatter X1 X2[/pmath]

با اجرای این دستور نمودار پراکنش x1 در برابر x2 نمایش داده می شود. در اجرای این تابع فقط دو متغیر را می توانید بنویسید.

دستور شبیه سازی (Sim)

از این دستور در حل معادله های مختلف خطی و یا غیرخطی استفاده می شود. به عنوان مثال برای حل معادله ی غیر خطی زیر:

[pmath]Xt = 5*log(X_(t-1)) + (3*X_(t-2))[/pmath]

برای t = 3,4,5,6, … ,۳۰ با مقادیر اولیه ی x(1)=1 و x(2)=3 باید دستورهای زیر را به ترتیب اجرا نمود:

[pmath]Sample1340 1340 ; X=1 ; sample 1341 1341 ; X = 3 ; sample 1342 1380 ;[/pmath]

[pmath]Sim X = 5 * log (X(-1)) * X(-2)[/pmath]

دستور title

[pmath]Title X1 X2[/pmath]

با اجرای این دستور پنجره ای ظاهر می ود که نام متغیرهای x1 و x2 را به همراه توضیحات آنها ارایه می دهد. اگر دستور title را به تنهایی اجرا نمایید، ایستی از همه ی متغیرها را به همراه توضیحات آنها ارایه می دهد.

دستور (xplot)

[pmath]Xplot X1 X2 X3[/pmath]

با اجرای این دستور نمودار x1 و x2 را در مقابل x3 رسم می کند.

[wpbitly]

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید