آزمون هاسمن

آزمون هاسمن

آزمون هاسمن یکی از آزمونهای اصلی در مطالعات پانل می باشد.و می توان گفت که دومین ازمون بعد از ازمون poolability test می باشد.به صورتی که اگر در آزمون poolability  تشخیص داده شود که می توان برای تمام مقاطع یا زمانهای شامل در مطالعه عرض از مبداء های جداگانه در نظر گرفت، یعنی الگوی اثرات ثابت گروهی یا زمانی،محقق باید به تخمین اثرات تصادفی گروهی یا زمانی نیز مبادرت ورزد و سپس با استفاده از ازمون هاسمن به بحث انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی بپردازد. فرض اصلی در الگوی اثرات ثابت این است که جزء خطا می تواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد البته با جزء خطای ثابت در زمان یعنیtime invarying،مثلا جنسیت فرد در طی زمان تغییر نمی کند یا رنگ پوست شخص ، اما در الگوی اثرات تصادفی فرض می شود که همبستگی بین جزء خطاء با متغیرهای توضیحی وجود ندارد.ازمون هاسمن از معیار کای-دو استفاده می کند در صورتی که احتمال اماره ازمون بیش از ۰٫۱ باشد در سطح معنی داری ۹۰ درصد می توانیم اثرات تصادفی را به اثرات ثابت ترجیح دهیم در غیر این صورت اثرات ثابت انتخاب می شود.

درتعیین مدل ارجح و درست از میان مدل اثر ثابت و اثر تصادفی آزمون هاسمن را بکار می‌گیریم.

در مدل اثر تصادفی بر خلاف مدل اثر ثابت μi و xi همبسته نبوده و مستقل از یکدیگر می‌با‌شند. چون ‌μiها در‌ جمله خطا قرار می‌گیرند، بنابرین می‌توان درمدل اثرات تصادفی فرض کرد،E(uit/xit)=0   است و فرض صفر در این آزمون را به صورت زیر ارائه می‌کنیم:

در این آزمون از آماره چی‌دو با K  درجه آزادی استفاده می‌شود اگر چی‌دو بدست آمده از مقدار جدول بیشتر بود، فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن رد می‌شود و فرض آثار ثابت پذیرفته می‌شود

در نرم افزار EViews برای اجرای این آزمون، در پنجره تخمین پانل دیتا با اثرات تصادفی از منوی Viewبه صورت زیر عمل کنید.
با اجرای دستور فوق پنجره زیر باز می شود:

در این آزمون فرضیه صفر بر مدل پانل دیتا با اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بر مدل پانل دیتا با اثرات ثابت دلالت دارد. اگر آماره آزمون هاسمن بزرگتر از مقادیر بحرانی اش و یا آماره احتمال آن (prob) کوچکتر از ۵ درصد باشد فرضیه صفر رد و فرضیه یک مبنی بر تایید مدل اثرات ثابت پذیرفته می شود.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید