دانلود کتاب کاربرد اکسل در اقتصادسنجی

دانلود کتاب کاربرد اکسل در اقتصادسنجی

کتاب کاربرد اکسل در اقتصادسنجی یکی از بهترین کتاب‌های تالیف شده در زمینه استفاده از اکسل برای اقتصادسنجی است. این کتاب توسط انتشارات Wiley و در ۴۸۴ صفحه منتشر شده است. نویسندگان این کتاب ASLI K. OGUNC و R. CARTER HILL هستند. این کتاب شامل ۱۷ فصل است. عناوین فصول این کتاب به شرح زیر است:

 1. معرفی اکسل
 2. رگرسیون خطی ساده
 3. برآورد فاصله اطمینان و آزمون فرضیه
 4. تخمین، خوبی برازش و مسائل مربوط به مدل‌سازی
 5. رگرسیون خطی چندمتغیره
 6. استنباط آماری در رگرسیون چند متغیره
 7. روابط غیرخطی
 8. ناهمسانی واریانس
 9. مدل های پویا، خودهمبستگی و پیش‌بینی
 10. متغیرهای توضیحی تصادفی و تخمین زن های گشتاوری
 11. مدل معادلات همزمان
 12. داده های سری زمانی نامانا و هم انباشتگی
 13. مقدمه ای بر کلان-سنجی: مدل های خود توضیح برداری و تصحیح خطای برداری
 14. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی: مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH)
 15. مدلپانل دیتا(داده‌های تابلویی)
 16. مدل های متغیر وابسته محدود یا کیفی

دانلود کتاب کاربرد اکسل در اقتصادسنجی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید