اندازه گیری توسعه اقتصادی با درآمد ناخالص سرانه ملی

اندازه گیری توسعه اقتصادی با درآمد ناخالص سرانه ملی

اندازه گیری توسعه اقتصادی با درآمد ناخالص سرانه ملی:

دومین معیار اندازه گیری توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی محاسبه درآمد واقعی سرانه است. اقتصاددانان غرب در تعریف توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش تولید با درآمد سرانه اتحاد نظر دارند. G.M.Meier در تعریف توسعه اقتصادی می گوید: “توسعه اقتصادی روندی است که در طول آن درآمد حقیقی سرانه در بلند مدت افزایش می یابد”. اگر بخواهیم نشان دهیم که اقتصادی رشد داشته، حتما می بایستی نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت باشد. اما افزایش درآمد سرانه ممکن است تاثیری بر افزایش استاندارد واقعی زندگی توده های مردم نداشته باشد. یا در حالیکه درآمد سرانه واقعی در حال ازدیاد است، مصرف سرانه واقعی کاهش یابد. به عبارت دیگر، به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت و دارایی ممکن است میزان پس اندازها افزایش یابد و یا اینکه دولت از درآمدهای افزایش در جهت گسترش ارتش و نظامیگری استفاده نماید. همچنین امکان دارد علیرغم افزایش درآمد حقیقی ملی، مردم فقیر باقی بمانند و این درآمد به جیب گروهی ثروتمند برود.

همچنین این معیار نیز پاسخی برای مسائل مهمتر در زمینه زیربنای جامعه، میزان و ترکیب جمعیت، فرهنگ و سازمانهای اجتماعی، عوامل تولید و منابع طبیعی و حتی توزیع تولید بین اعضا جامعه ندارد. بنابراین درآمد سرانه ملی تغییرات اقتصادی را از نظر کمی اندازه گیری می نماید، نه از نظر کیفی و نمی تواند معیار مناسبی برای اندازه گیری میزان توسعه در اقتصاد کشورها باشد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید