سری زمانی شاخص صنعت
  • سری زمانی شاخص صنعت

     شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (۱۳۸۶ - ۱۳۵۳)  شاخص کل مزدوحقوق ومزایای پرداختی به کارکنان کارگاه ها ...

     شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (۱۳۸۶ - ۱۳۵۳)  شاخص کل مزدوحقوق ومزایای پرداختی به کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی(۱۳۸۶ - ۱۳۵۳)  شاخص کل اشتغال کارکنان تولید کارگاه های بزرگ صنعتی(۱۳۸۶ - ۱۳۵۳) ...

    بیشتر بخوانید