علم اقتصاد
  • علم اقتصاد

    تعاریف گوناگونی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصا ...

    تعاریف گوناگونی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت (فیلسوف اسکاتلندی، ۱۷۷۶) چیزی که در ...

    بیشتر بخوانید